Pages Menu

Categories Menu

Posted by on mar 10, 2022 in Nieruchomości |

Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości: Kluczowe elementy i prawa i obowiązki stron

Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości: Kluczowe elementy i prawa i obowiązki stron

Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości: Kluczowe elementy i prawa i obowiązki stron

W dzisiejszych czasach wynajem i dzierżawa nieruchomości staje się coraz popularniejsze. Jest to korzystne dla obu stron, jednak aby uniknąć nieporozumień i konfliktów, warto poznać kluczowe elementy umowy oraz prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy.

Elementy umowy

Umowa najmu lub dzierżawy powinna zawierać określenie:
– danych stron umowy
– nieruchomości, która będzie wynajmowana
– czasu trwania umowy
– wysokości czynszu oraz sposobu jego płatności
– warunków ewentualnych przedłużeń umowy.

W umowie powinny także zostać określone obowiązki obu stron oraz ewentualne kary za ich niewykonanie.

Prawa i obowiązki wynajmującego

Wynajmujący ma prawo do:
– otrzymania od najemcy czynszu w terminie
– kontroli stanu nieruchomości podczas trwania umowy
– rozwiązania umowy na wypadek nieterminowego płacenia czynszu lub niszczenia nieruchomości przez najemcę.

Obowiązki wynajmującego to między innymi:
– przekazywanie nieruchomości w stanie zgodnym z opisem z umowy
– dokonywanie napraw i utrzymania nieruchomości w stanie używalności
– przestrzeganie terminów opłat podatkowych oraz ubezpieczenia nieruchomości.

Prawa i obowiązki najemcy

Najemca ma prawo do:
– korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
– ciszy i spokoju
– odzyskania kaucji po zakończeniu umowy.

Obowiązki najemcy to między innymi:
– przestrzeganie regulaminu domowego
– terminowej płatności czynszu
– dbałości o nieruchomość i jej utrzymanie w stanie używalności.

Podsumowanie

Umowa najmu i dzierżawy nieruchomości to ważny dokument, który powinien być zawierany w sposób przemyślany i dokładny. Warto zwrócić uwagę na kluczowe elementy umowy oraz prawa i obowiązki obu stron. Dzięki temu unikniemy wielu problemów w czasie trwania umowy.